Nguyên tắc thế quyền trong bảo hiểm là gì?

Xem nhanh >>

Để hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, ngành này phải tuân theo nhiều nguyên tắc cơ bản, trong đó có nguyên tắc thế quyền. Bài viết sau đây sẽ giải đáp về nguyên tắc này, bao gồm ý nghĩa, cơ sở hình thành, điều kiện áp dụng và tác dụng của nó trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, được trình bày bởi Tư Vấn Dai-ichi Life.
Daiichi Life

Thế quyền trong bảo hiểm là gì?

Nguyên tắc thế quyền (Principle of subrogation) trong bảo hiểm còn được biết đến như nguyên tắc chuyển quyền đòi bồi thường. Đây là một nguyên tắc quan trọng có nguồn gốc từ nguyên tắc bồi thường. Thế quyền cho phép công ty bảo hiểm, sau khi chi trả bồi thường cho người được bảo hiểm, có quyền đòi lại số tiền đó từ người gây hậu quả.

Trong trường hợp tổn thất do bên thứ ba gây ra, người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ liên quan, như biên bản, bằng chứng, thư từ, để công ty bảo hiểm thực hiện quyền đòi bồi thường.

Cơ sở hình thành của nguyên tắc thế quyền

Nguyên tắc thế quyền được xem là biện pháp giảm thiểu việc lợi dụng hệ thống bảo hiểm. Theo Điều 577 Luật dân sự năm 2005, nguyên tắc này được miêu tả cụ thể. Cơ sở hình thành bao gồm:

Số tiền bồi thường cho người được bảo hiểm không vượt quá tổn thất thực tế mà họ gánh chịu.
Số tiền mà bên thứ ba bồi thường cho công ty bảo hiểm không vượt quá số tiền công ty đã chi trả cho người được bảo hiểm.
Nguyên tắc thế quyền có thể áp dụng trước hoặc sau khi công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi cho người được bảo hiểm.

Điều kiện thực hiện nguyên tắc thế quyền

Để áp dụng nguyên tắc thế quyền, cần có các điều kiện sau:

Người gây hậu quả phải chịu trách nhiệm và thực hiện bồi thường.
Các tổn thất bồi thường phải nằm trong phạm vi bảo hiểm theo hợp đồng.
Công ty bảo hiểm đã chi trả quyền lợi cho người được bảo hiểm.
Nguyên tắc thế quyền chỉ áp dụng cho tài sản, không áp dụng đối với con người.

Tác dụng của nguyên tắc thế quyền

Đối với người được bảo hiểm: Người này không được nhận tiền bồi thường từ cả bên thứ ba và công ty bảo hiểm đối với cùng một tổn thất.

Đối với công ty bảo hiểm: Nguyên tắc thế quyền giúp cân đối tài chính bằng cách đòi lại số tiền đã chi trả cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Để hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, ngành này phải tuân theo nhiều nguyên tắc cơ bản, trong đó có nguyên tắc thế quyền. Bài viết sau đây sẽ giải đáp về nguyên tắc này, bao gồm ý nghĩa, cơ sở hình thành, điều kiện áp dụng và tác dụng của nó trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, được trình bày bởi Tư Vấn Dai-ichi Life.

Mục lục
Daiichi Life

Thế quyền trong bảo hiểm là gì?

Nguyên tắc thế quyền (Principle of subrogation) trong bảo hiểm còn được biết đến như nguyên tắc chuyển quyền đòi bồi thường. Đây là một nguyên tắc quan trọng có nguồn gốc từ nguyên tắc bồi thường. Thế quyền cho phép công ty bảo hiểm, sau khi chi trả bồi thường cho người được bảo hiểm, có quyền đòi lại số tiền đó từ người gây hậu quả.

Trong trường hợp tổn thất do bên thứ ba gây ra, người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ liên quan, như biên bản, bằng chứng, thư từ, để công ty bảo hiểm thực hiện quyền đòi bồi thường.

Cơ sở hình thành của nguyên tắc thế quyền

Nguyên tắc thế quyền được xem là biện pháp giảm thiểu việc lợi dụng hệ thống bảo hiểm. Theo Điều 577 Luật dân sự năm 2005, nguyên tắc này được miêu tả cụ thể. Cơ sở hình thành bao gồm:

  • Số tiền bồi thường cho người được bảo hiểm không vượt quá tổn thất thực tế mà họ gánh chịu.
  • Số tiền mà bên thứ ba bồi thường cho công ty bảo hiểm không vượt quá số tiền công ty đã chi trả cho người được bảo hiểm.

Nguyên tắc thế quyền có thể áp dụng trước hoặc sau khi công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi cho người được bảo hiểm.

Điều kiện thực hiện nguyên tắc thế quyền

Để áp dụng nguyên tắc thế quyền, cần có các điều kiện sau:

  • Người gây hậu quả phải chịu trách nhiệm và thực hiện bồi thường.
  • Các tổn thất bồi thường phải nằm trong phạm vi bảo hiểm theo hợp đồng.
  • Công ty bảo hiểm đã chi trả quyền lợi cho người được bảo hiểm.
  • Nguyên tắc thế quyền chỉ áp dụng cho tài sản, không áp dụng đối với con người.

Tác dụng của nguyên tắc thế quyền

Đối với người được bảo hiểm: Người này không được nhận tiền bồi thường từ cả bên thứ ba và công ty bảo hiểm đối với cùng một tổn thất.

Đối với công ty bảo hiểm: Nguyên tắc thế quyền giúp cân đối tài chính bằng cách đòi lại số tiền đã chi trả cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Example Title
Bài viết mới nhất
Example Title
Đăng ký tư vấn miễn phí    Contact Group
    Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger